Θέματα ιθαγενειας - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 105 59
Πληροφορίες: Μαρία Ξανθοπούλου
Τηλ.: 210-3741632
Αθήνα, 31/3/2011
Α.Π. Φ. 130181/12265Προς:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 28

ΘΕΜΑ: Θέματα ιθαγένειας - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σημειώνουμε, προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών, ότι η αριθ. 350/2011 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣΤΕ, με την οποία παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου η κρίση περί συνταγματικότητας ή μη διατάξεων του ν. 3838/2010, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ισχύ του εν λόγω νόμου, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

Α. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1Α ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΕΙ)

Η άδεια διαμονής ανήλικου τέκνου δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης- δήλωσης εγγραφής στο δημοτολόγιο, λόγω φοίτησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως ισχύει. Κατά συνέπεια η ανωτέρω αίτηση γίνεται δεκτή, έστω κι’ αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του ανηλίκου. Ωστόσο, η νομιμότητα της διαμονής αποτελεί προϋπόθεση της κτήσης ιθαγένειας και θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο αρμοδιότητας της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έρευνα για την διαπίστωση της νόμιμης διαμονής στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 1Α, θα πρέπει να διεξάγεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως συνεργασία με τις αρμόδιες για την έκδοση τίτλων διαμονής υπηρεσίες, χωρίς να έχει ως αφετηρία ούτε να εξαντλείται στην απαίτηση προσκόμισης άδειας διαμονής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πιστοποιείται η νομιμότητα της διαμονής με άλλο τρόπο, δεν αποκλείεται η δυνατότητα αναζήτησης άδειας διαμονής του ανήλικου τέκνου από τους αιτούντες γονείς. Εφόσον δεν τελεσφορήσει η ανωτέρω διαδικασία, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να προβεί στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος.

Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1Α ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3838/2010)

Με τη παράγραφο 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικους αλλοδαπούς που έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε ελληνικό σχολείο, εφόσον συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3838/2010 (24/03/2010), να υποβάλλουν οι ίδιοι τη σχετική αίτηση-δήλωση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Η εν λόγω αίτηση-δήλωση στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την ενηλικίωσή τους.

Διαφορετικά αντιμετωπίζεται η περίπτωση αλλοδαπών που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, είχαν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) του ν. 3838/2010, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλ. έως τις 24-3-2013.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να θεμελιώσει ίδιο δικαίωμα απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας το ενήλικο πλέον τέκνο αλλοδαπών που διαμένει νόμιμα στη Χώρα συναρτώνται άμεσα με την επιτυχή παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όσον αφορά ειδικότερα στην ανωτέρω προϋπόθεση της φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, σημειώνουμε ότι ανατρέχει στα χρόνια της ανηλικότητας του αλλοδαπού, αφορά σε έξι τουλάχιστον τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.

Ενόψει των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ο ενήλικος αλλοδαπός που επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια λόγω φοίτησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων είτε του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 είτε του άρθρου 1Α παρ. 6 του ΚΕΙ, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξαετή τουλάχιστον φοίτηση ενόσω ήταν ανήλικος, προσμετρούμενου ωστόσο και του τελευταίου (έκτου) σχολικού έτους κατά την ημεροχρονολογία έναρξης του οποίου ήταν ανήλικος και στη διάρκεια του οποίου ενηλικιώθηκε.

Παράδειγμα 1: Αλλοδαπός που ενηλικιώθηκε στις 3/8/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς ένα έτος στο Δημοτικό (ΣΤ΄ τάξη), δύο έτη στο Γυμνάσιο (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) και τρία έτη στο Λύκειο (Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου) μπορεί να υποβάλλει έως τις 3/8/2013 (δηλ. έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του) αίτηση-δήλωση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1Α παρ. 6 του ν. 3284/2004.

Παράδειγμα 2: Αλλοδαπός 25 ετών σήμερα (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο οποίος ενόσω ήταν ανήλικος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη στο Γυμνάσιο, δύο έτη στο Λύκειο (Α΄ και Β΄ Λυκείου), ενηλικιώθηκε δε κατά την διάρκεια της τελευταίας Γ΄ τάξης του Λυκείου μπορεί να υποβάλλει έως τις 24/3/2013 αίτηση-δήλωση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010, χωρίς να ενδιαφέρει το γεγονός της ενηλικίωσής του κατά την διάρκεια της τελευταίας σχολικής τάξης εφόσον κατά την ημεροχρονολογία έναρξης αυτής ήταν ανήλικος.

Παράδειγμα 3: Αλλοδαπός 25 ετών σήμερα (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 3838/2010) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη στο Γυμνάσιο και ένα έτος στο Λύκειο ενόσω ήταν ανήλικος, αλλά ολοκλήρωσε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση-δήλωση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010. Υφίσταται, ωστόσο, η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις να επιδιώξει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο έλεγχος της συνδρομής της προϋπόθεσης της ανηλικότητας των αλλοδαπών κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των σπουδών τους βαρύνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες σας, καθόσον οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στο πιστοποιητικό που εκδίδουν καταχωρίζουν τις έξι (6) σχολικές τάξεις τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς, χωρίς ωστόσο να εξετάζουν την απαιτούμενη προϋπόθεση της ανηλικότητας, στοιχείο που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων τους.

Γ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Δεδομένου ότι στο πιστοποιητικό που χορηγούν οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση της εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αναγράφονται μόνο τα έτη σπουδών, η υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης (1 Α παρ. 2 και 6 του ΚΕΙ και 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010) ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εξαετούς φοίτησης θα πρέπει να λογίζεται όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η 15η Ιουνίου, ενώ όσον αφορά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η 30η Ιουνίου, του τελευταίου έτους σπουδών αντίστοιχα.

Δ. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1Α ΠΑΡ. 1 ΕΔ. Γ ΤΟΥ ΚΕΙ)

Με τη παράγραφο 1 εδάφιο γ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται σε ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα η δυνατότητα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον ο ένας ή και οι δυο γονείς συμπληρώσουν συνεχή πενταετή νόμιμη διαμονή στη χώρα μετά το χρόνο γέννησης του τέκνου και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται στην ανωτέρω περίπτωση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας συναρτώνται άμεσα με την πενταετή νόμιμη παραμονή των γονέων, επί της οποίας ειδικότερα σημειώνουμε ότι ενώ η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου νόμιμης διαμονής του ενός ή και των δύο γονέων λαμβάνει χώρα μετά τη γέννηση του τέκνου, η έναρξη αυτής πρέπει απαραίτητα να προηγείται, έστω και κατά μία ημέρα, της γέννησης αυτού.

Παράδειγμα 1: Τέκνο γεννημένο στις 1/9/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο πατέρας του οποίου έχει συμπληρώσει ήδη κατά το χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του ένα έτος. Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη γέννηση του τέκνου, δηλ. στις 1/9/2014.

Παράδειγμα 2: Τέκνο γεννημένο στις 1/9/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο πατέρας του οποίου έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο γέννησής του τρία έτη νόμιμης διαμονής και η μητέρα του δύο έτη. Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση μετά την παρέλευση τριών ετών από τη γέννηση του τέκνου, δηλ. στις 1/9/2013.

Παράδειγμα 3: Τέκνο γεννημένο στις 1/9/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο πατέρας του οποίου έχει συμπληρώσει ήδη κατά το χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του τακτοποιείται για πρώτη φορά με άδεια διαμονής στις 3/9/2010. Οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση ακόμα και αν η μητέρα συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή, δεδομένου ότι η αφετηρία της απαιτούμενης νόμιμης παραμονής της μητέρας τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης του τέκνου.
Ε. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3838/2010)
Με τη παράγραφο 2 του άρθρου 24 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) του ν. 3838/2010 παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, η νόμιμη διαμονή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη.
Υπενθυμίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης εμπίπτουν μόνο οι περιπτώσεις ανήλικων τέκνων που είχαν ήδη γεννηθεί έως τις 24/3/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3838/2010) και επομένως η εν λόγω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στα τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται μετά τις 24/3/2010, για τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, οι διατάξεις του άρθρου 1 Α του ΚΕΙ.
ΣΤ. YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘ. 1Α ΤΟΥ ΚΕΙ ΚΑΙ 24 ΤΟΥ Ν.3838/2010)

Σημειώνεται ότι στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου παρατίθενται υποδείγματα αποφάσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ και του άρθρου 24 του Ν.3838/2010 (παράρτημα 1) και αντίστοιχων περιλήψεών τους προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παράρτημα 2), προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών κατά περίπτωση χρήση τους.

Διευκρινίζεται ότι στο προοίμιο των παραπάνω υποδειγμάτων αποφάσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας περιέχεται το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο αυτού. Για παράδειγμα σε περίπτωση υπογραφής των εν λόγω αποφάσεων από άλλο διοικητικό όργανο στο οποίο είτε έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα είτε έχει ανατεθεί η εξουσία προς υπογραφή είναι εύλογο ότι το προοίμιο της εκδοθείσας απόφασης συμπληρώνεται κάθε φορά από την αντίστοιχη κανονιστική πράξη (άρθ. 9 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – Ν.2690/1999).

Τέλος, επισημαίνεται ότι λόγω της σύνταξης από την υπηρεσία μας των παραπάνω αναλυτικότερων υποδειγμάτων αποφάσεων δεν θα πρέπει να γίνεται πλέον χρήση των παλαιότερων υποδειγμάτων που παρατίθενται στην αριθ. 8 και με Α.Π. Φ.130181/29365/28-5-2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (Παράρτημα Συνημμένων – Υποδείγματα 3, 4 και 5).
Ζ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ-ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ
Προκειμένου για ομογενείς από Αλβανία οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. αλλά τακτοποιούνται με άδειες παραμονής ως σύζυγοι Ελλήνων/ίδων κ.λπ., οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται, κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης (κι εφόσον έχει προηγηθεί η ενώπιον του οικείου δήμου δήλωση πολιτογράφησης και η καταβολή παραβόλου ύψους 100 ευρώ), όπως ζητούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση Ε.Δ.Τ.Ο. συγγενικών τους εξ αίματος προσώπων (γονείς, αδέρφια, κ.λπ.), προκειμένου να διαπιστώνεται η ομογενειακή τους ιδιότητα.
Στη συνέχεια, ο οικείος φάκελος θα πρέπει να αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την διενέργεια, λόγω αρμοδιότητας, έρευνας περί επιβεβαίωσης ή μη της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος.
Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΚΕΙ, αναφορικά με την υποχρέωση των υπηρεσιών ασφαλείας να απαντήσουν εμπρόθεσμα εντός τεσσάρων (4) μηνών. Ως εκ τούτου, η αποστολή των οικείων φακέλων στο ΥΠΕΣΑΗΔ για την έκδοση απόφασης περί αποδοχής ή μη του αιτήματος πολιτογράφησης, όπως προβλέπεται και για τις λοιπές κατηγορίες ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς πλην Ε.Δ.Τ.Ο., θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον περιέλθει στις υπηρεσίες σας η σχετική απάντηση για υπαγωγή του αιτούντος στην κατηγορία των ομογενών.
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των νεοσύστατων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, παρακαλούνται στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για τη τέλεση ορκωμοσίας των πολιτογραφουμένων, να μεριμνήσουν άμεσα για την παραλαβή των σχετικών φακέλων των ανακοινώσεων πολιτογράφησης που είχε αποστείλει η υπηρεσία μας στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι 31/12/2010 καθώς και να καθορίσουν εμπρόθεσμα ημερομηνία για την ορκωμοσία των ατόμων αυτών. Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να αποστέλλεται αντίγραφο των πρακτικών ορκωμοσίας και στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠΕΣΑΗΔ, για την ενημέρωση του τηρούμενου από αυτήν αρχείου.

Θ. MΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και για την ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, τα αλβανικά δημόσια έγγραφα, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτογράφησης Αλβανών υπηκόων ανεξαρτήτως του αν έχουν ελληνική ή μη καταγωγή όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.
Ενόψει των ανωτέρω και προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954, όπως ισχύει) διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη στην με Α.Π. Φ.130181/29365/28-5-2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (σελ. 40-41) πρόβλεψη, ότι τα μεταφρασμένα από Δικηγόρους πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και οικογενειακής κατάστασης ομογενών μας υπηκόων Αλβανίας που έχουν αιτηθεί την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας, δεν τυγχάνει πλέον εφαρμογής
Τέλος σας πληροφορούμε ότι η εγκύκλιος αυτή είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου (www.ypes.gr) στην ενότητα “Διεύθυνση Ιθαγένειας” της σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΘ. ΤΖΑΚΡΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Tις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- κ.κ. Γενικοί Γραμματείς
- Γεν. Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης
και Κοινωνικών Υποθέσεων
(με την παράκληση να μεριμνήσουν
για την κοινοποίηση της παρούσας
εγκυκλίου στους Δήμους της
χωρικής αρμοδιότητάς τους)
2. Υπ. Εξωτερικών
Ε3 Δ/νση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Αλλοδαπών
4. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Εκπαίδευσης & Θρησκευμάτων
Ειδική Γραμματεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Τις Προξενικές Αρχές
C/O Υπ. Εξωτερικών
6. ΔΑΕΜ
7. Συνήγορος του Πολίτη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Α. Τάκη
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου
5. Γεν. Δ/ντρια Διοικ. Υποστήριξης
6. Γεν. Δ/ντής Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης
7. Δ/νση Ιθαγένειας
8. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
9. Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
10. Γραφείο ΤύπουΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα - 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ

2. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα - 1Α παρ. 2 του ΚΕΙ

3. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις 24-3-2010 - 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 και 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ

4. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα μετά τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα - 1Α παράγραφοι 6 και 1 του ΚΕΙ

5. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα μετά τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα - 1Α παράγραφοι 6 και 2 του ΚΕΙ

6. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα πριν τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα - 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 και 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ

7. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα πριν τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα - 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 και 1Α παρ. 2 του ΚΕΙ
Υπόδειγμα απόφασης 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ………………… Ημερομηνία……………
Διεύθυνση: ……………………………………. Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α΄).
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση των γονέων του ανήλικου τέκνου για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη νόμιμη διαμονή των γονέων του ανήλικου τέκνου στην Ελλάδα, από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ο πατέρας αυτού και από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ η μητέρα αυτού καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία γέννησης /ή από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Παραγγέλλουμε την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στα μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος τέκνου) και Δημοτολόγια του Δήμου ……………………….του νομού …………………………..…με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο: …………………………………... Κύριο Όνομα:…………………… ……………………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….….

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

Κύριο όνομα: ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. Β΄)


Ο Γενικός Γραμματέας
Υπόδειγμα απόφασης 1Α παρ. 2 του ΚΕΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ………………… Ημερομηνία……………
Διεύθυνση: ……………………………………... Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α’).
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση των γονέων του ανήλικου τέκνου για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη συμπλήρωση εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ, σύμφωνα με την αριθ. ΧΧΧΧΧΧ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΧΧΧΧ (π.χ. Αττικής), καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην ΧΧΧΧΧΧ την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημεροχρονολογία συμπλήρωσης του εξαετούς χρόνου φοίτησης /ή από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Παραγγέλλουμε την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στα μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος τέκνου) και Δημοτολόγια του Δήμου ………………………..……………….του νομού ………………………..……με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο:…………………………………... Κύριο Όνομα:……………………….. ……………………………………………… ………………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….…

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

Κύριο όνομα: ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)

Ο Γενικός Γραμματέας

Υπόδειγμα απόφασης 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 και 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ………………… Ημερομηνία……………
Διεύθυνση: ……………………………………... Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις 24-3-2010
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση των γονέων του ανήλικου τέκνου για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη συνεχή νόμιμη διαμονή του πατέρα /ή της μητέρας του ανήλικου τέκνου στην Ελλάδα από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ καθώς και τα λοιπά τα στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία γέννησης /ή από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010.
2. Παραγγέλλουμε την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στα μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος τέκνου) και Δημοτολόγια του Δήμου ……………………….του νομού …………………………..…με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο: …………………………………... Κύριο Όνομα:…………………… ……………………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….….

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

Κύριο όνομα: ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)


Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. Β΄)

Ο Γενικός ΓραμματέαςΥπόδειγμα απόφασης 1Α παράγραφοι 6 και 1 του ΚΕΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ………………… Ημερομηνία……………..
Διεύθυνση: ……………………………………... Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα μετά τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη νόμιμη διαμονή των γονέων του ενήλικου αλλοδαπού στην Ελλάδα, από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ο πατέρας αυτού και από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ η μητέρα αυτού, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδαπού (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παράγραφοι 6 και 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)


Ο Γενικός Γραμματέας
Υπόδειγμα απόφασης 1Α παράγραφοι 6 και 2 του ΚΕΙ


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ………………… Ημερομηνία…………….
Διεύθυνση: ……………………………………... Αρ. Πρωτ. : …………….

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα μετά τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη συμπλήρωση εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ, σύμφωνα με την αριθ. ΧΧΧΧΧΧ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΧΧΧΧ (π.χ. Αττικής), καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδαπού (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην ΧΧΧΧΧΧ την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παράγραφοι 6 και 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)


Ο Γενικός Γραμματέας
Υπόδειγμα απόφασης 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 και 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ………………… Ημερομηνία…………….
Διεύθυνση: …………………………………….. Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα πριν τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη νόμιμη διαμονή των γονέων του ενήλικου αλλοδαπού στην Ελλάδα, από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ο πατέρας αυτού και από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ η μητέρα αυτού, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδαπού (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 1Α παρ. 1.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)


Ο Γενικός Γραμματέας

Υπόδειγμα απόφασης 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 και 1Α παρ. 2 του ΚΕΙ


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ………………… Ημερομηνία…………….
Διεύθυνση: …………………………………….. Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενηλικιωθέντα πριν τις 24-3-2010 αλλοδαπό που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (49 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.
2. Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση-δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τη συμπλήρωση εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ, σύμφωνα με την αριθ. ΧΧΧΧΧΧ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΧΧΧΧ (π.χ. Αττικής), καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδαπού (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην XXXXX την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, από την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 1Α παρ. 2.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)

Ο Γενικός ΓραμματέαςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΣΗΣ


1. Ανήλικοι γεννηθέντες στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 1 ΚΕΙ

2. Ανήλικοι με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 2 ΚΕΙ

3. Ανήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24-3-2010 – άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 1 ΚΕΙ

4. Eνηλικιωθέντες μετά την 24-3-2010 αλλοδαποί με γέννηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 6 & 1 ΚΕΙ

5. Ενηλικιωθέντες μετά την 24-3-2010 αλλοδαποί με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 6 & 2 ΚΕΙ

6. Ενηλικιωθέντες πριν την 24-3-2010 αλλοδαποί με γέννηση στην Ελλάδα - άρθρο 24 παρ. 1 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 1 & 6 ΚΕΙ

7. Ενηλικιωθέντες πριν την 24-3-2010 αλλοδαποί με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 24 παρ. 1 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 2 & 6 ΚΕΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Ανήλικοι γεννηθέντες στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 1 ΚΕΙ)
I.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.gr


Κωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5

Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ: Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ
ΠΡΟΣ:Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32-ΑΘΗΝΑ
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 38926/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΛΑΖΑΡΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ο πατέρας αυτού και από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ η μητέρα αυτού.
Στοιχεία γονέων :
Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)
Κύριο όνομα ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

2. Με την Φ. 38927/19089/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (47 Α’), ……

3. ….


4.

5.

….

10. ….
Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Ανήλικοι με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 2 ΚΕΙ)

II.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.gr


Κωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5

Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ: Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ
ΠΡΟΣ:ΕθνικόΤυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32-ΑΘΗΝΑΑπόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 57733/20960/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση των γονέων του ανηλίκου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην ΧΧΧΧΧΧ την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ, σύμφωνα με την αριθ. ΧΧΧΧΧΧ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΧΧΧΧ (π.χ. Αττικής).
Στοιχεία γονέων :
Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)
Κύριο όνομα ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

2. Με την Φ. 57733/20961/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται….

3.
4…

10.

Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜO


ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Ανήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24-3-2010 – άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 1 ΚΕΙ)
III.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.gr


Κωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5

Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ:Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ
ΠΡΟΣ:ΕθνικόΤυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32-ΑΘΗΝΑΑπόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24-3-2010 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 38926/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση των γονέων του ανηλίκου (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα /ή της μητέρας του στην Ελλάδα από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
Στοιχεία γονέων :
Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)
Κύριο όνομα ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ) ΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧΧΧ)

2. Με την Φ. 38927/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), ….
3. Με την Φ. 38928/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), ….
4.
….
10.

Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Eνηλικιωθέντες μετά την 24-3-2010 αλλοδαποί με γέννηση στην Ελλάδα –
άρθρο 1Α παρ. 6 & 1 ΚΕΙ)
IV.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.gr


Κωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5


Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ:Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ

ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32-ΑΘΗΝΑΑπόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκε μετά την 24-3-2010 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 38926/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση του (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ο πατέρας αυτού και από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ η μητέρα αυτού.

2. Με την Φ. 38927/19089/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), ….3. …………………………………………………….
...
10. …………………………………………………….

Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Ενηλικιωθέντες μετά την 24-3-2010 αλλοδαποί με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 6 & 2 ΚΕΙ)
V.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.grΚωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5


Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ:Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ
ΠΡΟΣ:ΕθνικόΤυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑΑπόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον αλλοδαπό με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενηλικιώθηκε μετά την 24-3-2010 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 57733/20960/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση του (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην ΧΧΧΧΧΧ την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ, σύμφωνα με την αριθ. ΧΧΧΧΧΧ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΧΧΧΧ (π.χ. Αττικής).

2. Με την Φ. 57734/20961/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), …

3.…

4….


10. …
Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Ενηλικιωθέντες πριν την 24-3-2010 αλλοδαποί με γέννηση στην Ελλάδα - άρθρο 24 παρ. 1 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 1 & 6 ΚΕΙ)
VI.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.grΚωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5


Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ:Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ
ΠΡΟΣ:ΕθνικόΤυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32-ΑΘΗΝΑΑπόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον αλλοδαπό που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκε πριν την 24-3-2010 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 38926/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και των παρ. 1 & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση του (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ ο πατέρας αυτού και από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ η μητέρα αυτού.

2. Με την Φ. 38927/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και των παρ. 1 & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), ……
3.….
10.
Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(Ενηλικιωθέντες πριν την 24-3-2010 αλλοδαποί με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 24 παρ. 1 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 2 & 6 ΚΕΙ)
VII.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ XXXXXXXXXX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΑΑΑΑΑΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ
ΤΜΗΜΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΛΛΛΛΛΛΛ 6
Ταχ. Κώδικας : 12345- Πόλη Χ
Πληροφορίες : Όνομα Επώνυμο
Τηλέφωνο : 2101234567
Fax: 2101234568
e-mail: xxxx@perif.gr

Κωδ.Αρ.Φορέα 98ΧΧ5


Αθήνα, 0Χ - ΧΧ – 201Χ
Αρ.Πρωτ: Φ.11ΧΧΧ/οικ.20ΧΧΧ
ΠΡΟΣ:ΕθνικόΤυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32-ΑΘΗΝΑΑπόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το τέκνο αλλοδαπών που φοίτησε έξη χρόνια στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκε πριν την 24-3-2010 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΣΟΥΣΣΑΝΑ κλ.π.

1. Με την Φ. 38926/19088/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και των παρ. 2 & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ αίτηση του (όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην XXXXX την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και κατοικεί στο Δήμο ΧΧΧΧΧ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ, σύμφωνα με την αριθ. ΧΧΧΧΧΧ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΧΧΧΧ (π.χ. Αττικής).

2. Με την Φ. 38927/19089/08-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧΧΧΧ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και των παρ. 2 & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), ….

3….
10….

Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης


ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ


http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/diefthinsi_ithageneias/Egyklioi/
Share on Google Plus

Μήνυμα σχετικά με τα σχόλια σας...από.. skatoarouri

Για περιπτώσεις αναπαραγωγής άρθρων μας,διαβάστε πρώτα τους Όρους Χρήσης © www.eglimatikotita.gr

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Το eglimatikotita δεν υιοθετεί τα άρθρα και το περιεχόμενο τους που προέρχονται από άλλα blog και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο Email της διαχείρισης.ΕΔΩ .
Ή μπορείτε και να αφήσετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ΕΔΩ

Υ.Γ..Το eglimatikotita.gr είναι τελείως ανεξάρτητο blog και δεν παίρνει εντολές από πολιτικά γραφεία και απο-κόμματα.Βασίζεται μόνο στους αναγνώστες του και σε κανέναν άλλον.Εαν θέλετε να στηρίξτε την προσπάθεια μας και γενικότερα την ανεξάρτητη ενημέρωση,μπορείτε να πατήστε εστω και ένα κλίκ στις διαφημιστικές εικόνες της ιστοσελίδας.Ευχαριστώ.

Δείτε πιο κάτω μερικά απ τα πιο δημοφιλή μας άρθρα....
    Blogger Comment
    Facebook Comment